poniedziałek, 26 marca 2012

W Kolbuszowej  nie dało się tego zrobić ,ale już w takim Goraju można było.Tamtejszy Wójt zobowiązał inwestora pouczył i postanowił


p o s t a n a w i a m

I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na obszarze gminy Goraj, powiat biłgorajski, woj. lubelskie. Ocena oddziaływania na środowisko powinna obejmować całość przedsięwzięcia wraz z infrastrukturą energetyczną i komunikacyjną.

II. Określić zakres raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, który powinien być sporządzony w pełnym zakresie i być zgodny z art. 66 ustawy OOŚ.

III. W raporcie należy w szczegółowy sposób opisać, przeanalizować i ocenić oddziaływania na elementy środowiska, w tym oddziaływania skumulowane istniejących i projektowanych elektrowni oraz rozwiązania chroniące.


 Ponadto raport  powinien zawierać:

1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności dokładną jego charakterystykę, która powinna zawierać opis wszystkich elementów planowanej inwestycji tj. podziemne kable elektroenergetyczne, kable telekomunikacyjne, drogi dojazdowe, place montażowe, zaplecze budowy, place manewrowe, stacje transformatorowe (GPZ) itp., wraz z podaniem ich podstawowych danych technicznych. W punkcie tym należy wskazać dostępność komunikacyjną analizowanych terenów, podać okres i czas trwania budowy i eksploatacji farmy, opisać sposób użytkowania terenu przed rozpoczęciem inwestycji oraz zmiany jakie w nim nastąpią w trakcie budowy i eksploatacji. Należy również wskazać, czy przewiduje się usunięcie drzew i krzewów lub zajęcie siedlisk cennych przyrodniczo.

2. Opis przewidywanych rodzajów i ilości emitowanych zanieczyszczeń, który powinien dotyczyć etapu budowy, eksploatacji oraz likwidacji planowanej inwestycji. Należy również opisać sposób magazynowania i zagospodarowania odpadów na ww. etapach przedsięwzięcia i sposoby minimalizacji ich powstawania.

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zawierać:
a) charakterystykę obszaru zawierającą opis ukształtowania i sposobu użytkowania terenu, informacje dotyczące krajobrazu, wód powierzchniowych, kompleksów leśnych, terenów podmokłych i innych elementów, na które może oddziaływać planowane przedsięwzięcie,
b) charakterystykę klimatu akustycznego terenu przedsięwzięcia przed realizacją inwestycji, ze wskazaniem podstawowych źródeł hałasu (przemysłowe, komunikacyjne, komunalne),
c) opis form ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz takich elementów jak korytarze ekologiczne i strefy ochronne gniazd ptaków, które znajdują się w zasięgu potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
d) inwentaryzację siedlisk przyrodniczych, która powinna obejmować zarówno obszar lokalizacji elektrowni jak i pozostałych jej elementów (trasy dróg i kabli, place manewrowe, montażowe i składowe, zaplecze budowy, GPZ itp.),
e) wyniki z przedinwestycyjnego monitoringu ornitologicznego
f) wyniki z przedinwestycyjnego monitoringu chiropterologicznego.
(wyniki w/w monitoringów powinny stanowić załącznik do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

4. Należy wykonać studium krajobrazowe i ocenę stopnia degradacji walorów krajobrazowych ....


W Kolbuszowej Burmistrz tego nie zrobił a wiceburmistrz mu tego nie podpowiedział.Dlaczego? Można się tylko domyślać ,więc się domyślajmy.
Sensowny inwestor zgłosiłby się do "gminy" z prośbą o wydanie warunków lokalizacji inwestycji.Przed wydaniem takich   Burmistrz zleciłby wykonanie (podobnie jak wójt w Goraju)  przez inwestora stosownego raportu.Uczciwy profesjonalny raport sporządzony przez niezależną instytucję,badaczy odradzałby taka lokalizację turbin wiatrowych. 
 Burmistrz wyraźnie poszedł inwestorowi na rękę, nie wydając warunków lokalizacji i nie zlecając wykonania raportu oraz podrzucając problem Radzie.Teraz cokolwiek radni by nie zrobili to oni będą ponosić odpowiedzialność za tą inwestycję.Mogli by odbić piłeczkę i zmusić burmistrza Zubę do zrobienia tego co do niego należy ale ... tego nie robią.
To wskazywałoby  na to, że ktoś w pływowy z naszego regionu zainwestował grubszą gotówkę w te nieszczęśliwie zlokalizowane turbiny wiatrowe.Być może ,dobrał sobie kilku pomniejszych zainteresowanych,mogących pociągać w naszej mieścinie za sznurki.Dlatego (?) wszystko co dotyczy tej inwestycji ,idzie tak jakoś na opak.
Ciekawe czy przewodniczącego rady ,pana Opalińskiego stać na akt odwagi i zmusi burmistrza do zrobienia tego samego z Wójt w Goraju?

P.s. Pozdrawiamy czytelników tego bloga z Katowic.


4 komentarze:

 1. Wynika z tego że Zuba nie zrobił tego co powinien.:(

  OdpowiedzUsuń
 2. A czemu ma uszczęśliwiać inwestora? Przecież nie złożył wniosku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Inwestor nie złożył, wniosku nie ma sprawy a Karkut... chce organizować referendum? W jakiej sprawie?
   po co te wszystkie przygrywki,pogrywki i zagrywki?
   To inwestycja warta kilkaset milionów i burmistrz nawet nie zapytał się nikogo czy to czasem aby nie jest to szkodliwe w tym konkretnym miejscu.
   Dlaczego w Goraju można to było zrobić a w Kolbuszowej nie można?Czym się różnimy? Jesteśmy bardziej odporni na szkodliwe oddziaływania turbin niż ci w Goraju,Danii,Niemczech?A może po prostu jesteśmy jako społeczeństwo niedojrzali i Ci którzy mają stać na straży naszych interesów moga tego nie robić?

   Usuń
 3. Pewnie że czegoś brakowało ja wniosek pewnie pisał pewien pan z pewnego stowarzyszenia

  OdpowiedzUsuń

Komentarz ukaże się po akceptacji przez administratora.